X Konferencja Adeptów Fizjologii

Homeostaza – mikrobiom – ksenobiotyki

Zaproszenie

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w X Konferencji Adeptów Fizjologii "Homeostaza – mikrobiom – ksenobiotyki". Celem tego cyklicznie organizowanego spotkania jest stworzenie interdyscyplinarnego forum do prezentacji osiągnięć naukowych studentów, młodych pracowników nauki oraz ich opiekunów. Uczestnikami konferencji mogą być studenci kierunków biologicznych i medycznych oraz pracownicy jednostek nauk podstawowych i klinicznych, których przedmiotem zainteresowań są badania funkcji i dysfunkcji organizmu ludzi i zwierząt.

Nasza konferencja jest kontynuacją cyklu Konferencji Adeptów Fizjologii, którego pierwsza edycja odbyła się w Warszawie/Jabłonnie w 2003 roku z inicjatywy i pomysłodawstwa prof. dr hab. n. med. Jolanty Jaworek i prof. dr hab. n. wet. Romualda Zabielskiegodr hab. n. med. Joanny Bonior oraz dr hab. n. wet. Daniela Laubitz, których zaangażowanie przyczyniło się do sukcesu konferencji.

Dziesiąta, jubileuszowa edycja konferencji odbędzie się w Lublinie, mieście inspiracji o ponad 700-letniej wielokulturowej historii, bogatych tradycjach naukowych i prężnym środowisku akademickim. Wydarzenie jest objęte Honorowym Patronatem Wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk, JM Rektorów czterech lubelskich uniwersytetów oraz Prezesa Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego.

Program konferencji obejmuje zarówno zróżnicowane tematycznie sesje naukowe, prowadzone przez znakomitych ekspertów w poszczególnych dziedzinach nauk biologicznych i medycznych, jak i praktyczne warsztaty, skierowane przede wszystkim do studentów i młodych pracowników nauki. Dzięki Państwa uczestnictwu, konferencja będzie nie tylko wartościowym wydarzeniem naukowym, ale także cenną płaszczyzną integracji środowiska akademickiego.

Serdecznie zapraszamy do Lublina!


Przewodniczący Rady Naukowej

dr hab. n. med. Teresa Małecka-Massalska

dr hab. n. wet. Jose Luis Valverde Piedra, prof. nadzw.

Honorowy Patronat

PTF
Prezes
Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego

Prof. dr hab. n. med.
Tomasz Brzozowski

PAN
Wiceprezes
Polskiej
Akademii
Nauk

Prof. dr hab. n. med.
Stanisław Czuczwar

UP
Rektor
Uniwersytetu Przyrodniczego
w Lublinie

Prof. dr hab. dr h.c. mult.
Zygmunt Litwińczuk

UMLub
Rektor
Uniwersytetu Medycznego
w Lublinie

Prof. dr hab. n. med.
Andrzej Drop

KUL
Rektor
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Ks. prof. dr hab.
Antoni Dębiński

UMCS
Rektor
Uniwersytetu Marii Curie–
–Skłodowskiej

w Lublinie

Prof. dr hab.
Stanisław Michałowski

Rada Naukowa Konferencji

Przewodniczący

dr hab. n. med. Teresa Małecka-Massalska
dr hab. n. wet. Jose Luis Valverde Piedra, prof. nadzw.

Członkowie

prof. dr hab. n. wet. Ryszard Bobowiec
prof. dr hab. n. med. Artur Dembiński
prof. dr hab. n. med. Halina Cichoż-Lach
prof. dr hab. n. med. Stanisław Czuczwar
prof. dr hab. n. farm. Dariusz Matosiuk
prof. dr hab. n. med. Waldemar Turski
prof. dr hab. n. wet. Piotr Wlaź
prof. dr hab. n. wet. Romuald Zabielski
dr hab. n. med. Joanna Bonior
dr hab. n. biol. Piotr Dobrowolski
dr hab. n. wet. Leszek Guz
dr hab. n. med. Hanna Karakuła-Juchnowicz
dr hab. n. wet. Urszula Kosior-Korzecka
dr hab. n. biol. Magdalena Jaszek
dr hab. n. wet. Iwona Puzio

dr hab. n. wet. Radosław Radzki
dr hab. n. wet. Ewa Tomaszewska
dr n. biol. Anna Matuszewska
dr hab. n. hum. Michał Skrzypek
dr hab. n. med. Jacek Kurzepa
prof. dr hab. n. med. Kamal Morshed
dr hab. n. med. Agata Smoleń
dr hab. n. med. Janusz Kocki, prof. nadzw. UM
prof. dr hab. n. wet. Arkadiusz Orzechowski
prof. dr hab. n. med. Jolanta Jaworek
prof. dr hab. n. med. Piotr Ceranowicz
dr hab. n. med. Agnieszka Mądro
dr hab. n. farm. Krystyna Skalicka-Woźniak
prof. dr hab. n. med. Jarogniew Łuszczki
dr hab. n. biol. Marta Fiołka
dr hab. Anna Turska-Szewczuk

Komitet Organizacyjny

Przewodniczący

dr n. med. Radosław Mlak
dr n. biol. Tomasz Skrzypek
dr n. med. Katarzyna Skórzyńska-Dziduszko
dr n. rol. Sylwia Szymańczyk
dr n. wet. Marta Wójcik
student wet. Kacper Siwiec

Członkowie

dr hab. n. biol. Anna Rymuszka
dr hab. n. biol. Anna Sierosławska
dr n. rol. Agnieszka Chałabis-Mazurek
dr n. med. Urszula Doboszewska
dr n. med. Iwona Homa-Mlak
dr n. med. Monika Jakubiak-Hulicz
dr n. wet. Małgorzata Kapica
dr n. farm. Virginia Kukuła-Koch
dr n. med. Barbara Miziak
dr n. rol. Siemowit Muszyński
dr n. biol. Anna Olszewska
dr n. biol. Monika Prendecka
dr n med. Tomasz Powrózek
dr n. med. Grzegorz Sobieszek

dr n. biol. Katarzyna Socała
dr n. wet. Klaudiusz Szczepaniak
dr n. farm. Joanna Warchulińska
dr hab. n. wet. Joanna Wessely-Szponder
dr n. med. Aleksandra Wlaź
dr n. med. Agnieszka Chłopaś-Konowałek
lek wet. Paulina Leśniak
lek wet. Klaudia Miklaszewska
lek wet. Krzysztof Puk
mgr inż. Agnieszka Tomczyk-Warunek
mgr Natalia Walczak
lek wet. Dariusz Wolski
mgr Paweł Zawadzki
student wet. Agata Strzałkowska

Program X Konferencji Adeptów Fizjologii

X Konferencja Adeptów Fizjologii
„HOMEOSTAZA–MIKROBIOM–KSENOBIOTYKI"

13 września 2018 r. – czwartek

08:00 - 09:15

Rejestracja uczestników

09:15 - 09:25

Otwarcie Konferencji: dr hab. n. med. Teresa Małecka-Massalskadr hab. Jose Valverde Piedra, prof. nadzw.

09:25 - 09:30

Wystąpienie J.M. Rektora UP w Lublinie – prof. dr hab. h.c. mult. Zygmunt Litwińczuk

09:30 - 09:35

Wystąpienie prezesa PTF – prof. dr hab. n. med. Tomasz Brzozowski

09:35 - 09:40

Wystąpienie wiceprezesa PAN – prof. dr hab. n. med. Stanisław Czuczwar

09:40 - 09:45

Wystąpienie Dyrektora Narodowego Instytutu Badawczego Kontroli Leków i Dodatków Paszowych we Lwowie, Ukraina – prof. dr hab. n. wet., dr h.c. Ihor Yaroslavovych Kotsiumbas

09:45 - 10:00

„Rys historyczny Konferencji” – dr hab. n. med. Joanna Bonior (Zakład Fizjologii Medycznej, UJ)

10:00 - 10:20

Wykład plenarny: „Teologicznomoralne aspekty doświadczeń na zwierzętach” – ks. dr Krzysztof Smykowski (Katedra Teologii Moralnej Społecznej, KUL)

10:20 - 11:25

Sesja naukowa I: Pre i postnatalne procesy rozwojowe i adaptacyjne w ustroju
Opiekunowie naukowi: prof. dr hab. n. wet. Romuald Zabielski, dr hab. n. med. Jacek Kurzepa
Prowadzenie sesji: dr n. rol. Sylwia Szymańczyk, dr n. biol. Tomasz Skrzypek

Wykład otwierający sesję (15 min):
„Zwierzęta jako modele do badań dla rozwoju medycyny człowieka” – mgr Karolina Ferenc

Wystąpienia ustne (po 10 min):
1. „Czerwone białko z mleka” ratunkiem na choroby związane z wcześniactwem? – Magdalena Staniec
2. Obcy w brzuchu, czyli trudności diagnostyczne u noworodków z patologią w obrębie jamy brzusznej – Magdalena Staniec
3. Żółtaczka pokarmu kobiecego – patologia czy fizjologia? – Katarzyna Łopacz
4. Nieprawidłowa glikemia na czczo jako czynnik ryzyka podwyższonego skurczowego, ale nie rozkurczowego, ciśnienia tętniczego – Anna Prażmo
5. Wpływ pyretroidów na płodność męską – Anna Prażmo

11:25 - 11:40

Przerwa kawowa

11:40 - 12:35

Sesja naukowa II: Komórkowe i sygnalizacyjne transformacje w patofizjologii nowotworów
Opiekun naukowy: prof. dr hab. n. wet. Arkadiusz Orzechowski
Prowadzenie sesji: dr n. wet. Marta Wójcik, dr n. med. Anna Brzozowska

Wykład otwierający sesję (15 min):
„Od autofagii do autozy. Manipulowanie metabolizmem komórek nowotworowych w celu ich eliminacji” – dr n. wet. Kaja Urbańska

Wystąpienia ustne (po 10 min):
1. Wpływ testosteronu na rozwój raka gruczołu krokowego – Sylwiusz Niedobylski
2. Prolaktyna – przyjazny hormon laktacji czy wrogi czynnik kancerogenny? – Milena Leziak
3. Czy tyroksyna jest istotnym czynnikiem promującym nowotworzenie? – Klaudia Żak
4. Transformacja Richtera u chorej z postacią nawrotową przewlekłej białaczki limfocytowej w trakcie terapii ibrutynibem – studium przypadku klinicznego i przegląd literatury – Jakub Jaworski

12:35 - 13:40

Sesja naukowa III: Fizjologia i patofizjologia tkanki kostnej
Opiekunowie naukowi: dr hab. n. wet. Ewa Tomaszewska, dr hab. n. med. Agnieszka Mądro, prof. dr hab. n. med. Piotr Ceranowicz
Prowadzenie sesji: mgr inż. Agnieszka Tomczyk-Warunek, dr n. rol. Siemowit Muszyński

Wykład otwierający sesję (15 min):
„Badanie właściwości fizycznych tkanki kostnej w mikro- i nanoskali” – dr n. rol. Siemowit Muszyński

Wystąpienia ustne (po 10 min):
1. Ocena zmian w strukturze i właściwościach mechanicznych siekaczy po ekspozycji na kadm u dorosłych szczurów rasy Wistar – dr Izabela Świetlicka
2. Prenatalna suplementacja kwasem 3-hydroksy-3-metylomasłowym (HMB), a parametry mechaniczne i strukturalne kości zbitej prosiąt świni domowej – mgr Michał Świetlicki
3. Rozwój postnatalny potomstwa matek suplementowanych HMB w czasie ciąży – mgr inż. Agnieszka Tomczyk-Warunek
4. Czy HMB (β-hydroksy-β-metylomaślan) wpływa korzystnie na homeostazę tkanki kostnej u ciężarnej samicy? Analiza histomorfometryczna i wytrzymałościowa kości długich – badania na modelu zwierzęcym – dr Jakub Kosiński
5. Kwas 2-oksoglutarowy, a tkanka łączna – przegląd badań – Katarzyna Woźniak

13:40 - 14:30

Lunch

14:30 - 16:05

Sesja naukowa IV: Ksenobiotyki i substancje pochodzenia naturalnego jako czynniki modulujące funkcjonowanie organizmu
Opiekunowie naukowi: dr hab. n. farm. Krystyna Skalicka-Woźniak, dr hab. n. biol. Magdalena Jaszek
Prowadzenie sesji: dr n. farm. Wirginia Kukuła-Koch, dr n. biol. Anna Matuszewska

Wykład otwierający sesję (15 min):
„Farmakologia substancji roślinnych – tradycje, zastosowanie, perspektywy” – mgr Ewelina Kozioł

Wystąpienia ustne (po 10 min):
1. Metody immobilizacji enzymów oraz ich biomedyczne zastosowanie – dr n. biol. Anna Olszewska
2. Dehydrogenaza celobiozowa jako nowoczesne narzędzie biomedyczne – dr Justyna Sulej
3. Wpływ 5-(3’,4’,5,’ -trihydrofoksyfenylo)-gamma-walerolaktonu i urolityny A na komórki ludzkiego nowotworu prostaty LNCaP – mgr farm. Iwona Stanisławska
4. Wpływ preparatu bioaktywnego z Ganoderma applanatum na komórki nowotworu jelita grubego linii CT-26 – dr n. biol. Monika Prendecka
5. Profil kwasów tłuszczowych w sercach szczurów jako efekt suplementacji diety sprzężonymi dienami kwasu linolowego – programowanie żywieniowe w warunkach procesu nowotworowego – dr inż. Małgorzata Białek
6. Wpływ oleju z nasion granatowca właściwego i ekstraktu z owoców przepękli ogórkowatej na profil lipidowy i aktywność enzymów w mikrosomach wątrobowych szczurów – mgr farm. Tomasz Lepionka
7. Zawartość sprzężonych kwasów tłuszczowych, cholesterolu i jego utlenionych pochodnych w wątrobach szczurów suplementowanych oddzielnie lub łącznie olejem z nasion granatowca właściwego i ekstraktem z owoców przepękli ogórkowatej – dr hab. Agnieszka Białek
8. Wpływ chronicznego podawania kannabidiolu na wybrane parametry fizjologiczne szczurów ze spontanicznym nadciśnieniem tetniczym – Aleksandra Kickman

16:05 - 17:10

Sesja naukowa V: Stan odżywienia jako wykładnik zdrowia i podatności na choroby
Opiekunowie naukowi: dr hab. n. med. Teresa Małecka-Massalska, dr hab. n. med. Hanna Karakuła-Juchnowicz
Prowadzenie sesji: dr n. med. Katarzyna Skórzyńska-Dziduszko, mgr Magdalena Dziedzic, dr n. biol. Anna Olszewska

Wykład otwierający sesję (15 min):
„Nasz fascynujący drugi mózg: znaczenie osi mikrobioto-jelitowo-mózgowej dla zdrowia psychicznego” – mgr Joanna Róg

Wystąpienia ustne (po 10 min):
1. Różnice w składzie ciała osób dorosłych w zależności od wartości wskaźnika Body Mass Index – mgr Katarzyna Banach
2. Analiza homeostazy układu oksydoredukcyjnego, stan odżywienia i styl życia pacjentów w 5. stadium przewlekłej choroby nerek (PChN) – mgr Małgorzata Maraj
3. Ocena stanu odżywienia żołnierzy Wojska Polskiego wyjeżdżających do Afganistanu – dr Anna Anyżewska
4. Melatonina jako potencjalny lek stosowany w leczeniu otyłości – Monika Zbroja
5. Otyłość i samoistne nadciśnienie tętnicze u dziecka – opis przypadku – Weronika Wasyluk

17:10 - 17:50

Sesja plakatowa I
Prowadzenie sesji: dr n. farm. Wirginia Kukuła-Koch, dr n. wet. Krzysztof Puk, lek. wet. Paulina Leśniak

20:00

Wieczór integracyjny X Konferencji Adeptów Fizjologii

14 września 2018 r. – piątek

10:00 - 11:05

Sesja naukowa VI: Fizjologia i patofizjologia centralnego układu nerwowego
Opiekun naukowy: prof. dr hab. n. med. Jarogniew Łuszczki
Prowadzenie sesji: dr n. med. Barbara Miziak, dr n. biol. Katarzyna Socała

Wykład otwierający sesję (15 min):
„Wpływ fenofibratu, agonisty receptorów aktywowanych przez proliferatory peroksysomów (PPAR) alfa, na działanie lamotryginy w modelu maksymalnego elektrowstrząsu u myszy” – dr n. med. Barbara Miziak

Wystąpienia ustne (po 10 min):
1. Safety fuse of nervous system – Horner syndrome – Andrzej Kościuk
2. Metallothionein-mediated neuroprotection of retinal ganglion cells using organotypic retinal explants culture – Emilia Kocoł
3. A prostaglandin analogue – tafluprost modulates survival and synaptic connections of inner retina neurons in mice retinal explants culture – Alicia Wojtyniak
4. Comparsion of cortical models of phototrombotic ischemic of stroke in rats – evaluation of cerebral blood flow with Laser Doppler Flowmetry nad Magnetic Resonanse Imaging – mgr Katarzyna Pawletko
5. Reorganizacja neuronalna w ośrodku naczynioruchomym rdzenia przedłużonego po przecięciu włókien baroreceptywnych – dr n. med. Monika Jakubiak-Hulicz

11:05 - 12:00

Sesja naukowa VII: Genetyczne i epigenetyczne czynniki kształtujące układowe funkcjonowanie ustroju
Opiekun naukowy: dr hab. n. med. Janusz Kocki, prof. nadzw.
Prowadzenie sesji: dr n. med. Radosław Mlak, dr n. med. Tomasz Powrózek

Wykład otwierający sesję (15 min):
„Predyspozycje genetyczne w sporcie” – dr n. med. Radosław Mlak

Wystąpienia ustne (po 10 min):
1. Technologie „omics” w identyfikacji nowych biomarkerów i celów terapeutycznych w chorobach tkanki łącznej – dr Marta Rusek
2. Opóźnienie rozwoju psychoruchowego oraz cechy dysmorficzne u pacjenta z delecją krótkiego ramienia chromosomu 20. w regionie 20p13 – analiza przypadku klinicznego – Rafał Karasiński
3. Ekspresja i wydzielanie mikroRNA w różnicujących się szczurzych mioblastach pierwotnych pod wpływem interleukiny-15 – porównanie z działaniem insulino-podobnego czynnika wzrostu-I – mgr Tomasz Domoradzki
4. Rola polimorfizmu pojedynczego nukleotydu zlokalizowanego w regionie promotorowym genu TNF-a (-1031 T/C) w przewidywaniu wystąpienia zapalenia błon śluzowych w przebiegu radioterapii u chorych na nowotwory głowy i szyi – mgr Marcin Mazurek

12:20 - 12:45

Sesja naukowa VIII: Badania funkcjonalne komórek – metody i techniki
Opiekun naukowy: dr hab. Jose Luis valverde Piedra, prof. nadzw.
Prowadzenie sesji: dr n. biol. Monika Prendecka, dr n. med. Iwona Homa-Mlak, dr n. med. Agnieszka Chłopaś-Konowałek

Wykład otwierający sesję (15 min):
„ECIS (Electric Cell-Substrate Impedance Sensing) jako unikalna technika badania komórek” – dr n. biol. Monika Prendecka

Wystąpienia ustne (po 10 min):
1. Regulacja metabolizmu kolagenu pod wpływem zmian fizycznych właściwości środowiska – mgr Małgorzata Gładyszyńska
2. Zastosowanie techniki GC MS-MS w identyfikacji zatruć cyjankami – mgr Marcin Osak
3. Protekcyjne działanie peptydów białek serwatkowych mleka krowiego na hodowlę mysich fibroblastów linii L929 przeciwko toksyczności kadmu – mgr Dominika Pigoń

12:45 - 13:30

Lunch

13:30 - 13:45

Wykład sponsora (Elsevier)

13:45 - 14:40

Sesja naukowa IX: Fizjologia zwierząt bezkręgowych i bakterii
Opiekunowie naukowi: dr hab. n. wet. Leszek Guz, dr hab. n. biol. Marta Fiołka, dr hab. Anna Turska-Szczewczuk
Prowadzenie sesji: dr n. wet. Jerzy Ziętek, dr n. wet. Krzysztof Puk

Wykład otwierający sesję (15 min):
„Struktury powierzchniowe bakterii w oddziaływaniach symbiotycznych i patogennych” – mgr Katarzyna Dworaczek

Wystąpienia ustne (po 10 min):
1. Wpływ mutacji w genie glikozyltransferazy Mesorhizobium loti na produkcję 0-antygenu, fizykochemiczne właściwości powierzchni komórkowej oraz interakcje z Acanthoamoeba castellaniidr Magdalena Karaś
2. Zmiany w poziomie aktywności oksydazy fenolowej Galleria mellonellamgr Anna Siemińska-Kuczer
3. Oporność bakterii z rodzaju Mycobacterium izolowanych od ryb akwariowych na antybiotyki i chemioterapeutyki – dr n. wet. Krzysztof Puk
4. Wrażliwość na antybiotyki bakterii izolowanych od ryb akwariowych – mgr Natalia Walczak

14:40 - 15:00

Przerwa kawowa

15:00 - 15:40

Sesja plakatowa II
Prowadzenie sesji: dr n. med. Radosław Mlak, dr n. med. Tomasz Powrózek, dr n. wet. Krzysztof Puk, mgr Natalia Walczak

15:40

Wręczenie wyróżnień (konkursy), zamknięcie konferencji

Sesje X Konferencji Adeptów Fizjologii

Sesja I:

Pre i postnatalne procesy rozwojowe i adaptacyjne w ustroju

Sesja II:

Komórkowe i sygnalizacyjne transformacje w fizjopatologii nowotworów

Sesja III:

Fizjologia i patofizjologia tkanki kostnej

Sesja IV:

Ksenobiotyki i substancje pochodzenia naturalnego jako czynniki modulujące funkcjonowanie organizmu

Sesja V:

Stan odżywienia jako wykładnik zdrowia i podatności na choroby

Sesja VI:

Fizjologia i patofizjologia centralnego układu nerwowego

Sesja VII:

Genetyczne i epigenetyczne czynniki kształtujące układowe funkcjonowanie ustroju

Sesja VIII:

Badania funkcjonalne komórek – metody i techniki

Sesja IX:

Fizjologia zwierząt bezkręgowych i bakterii

Wysokość opłaty za uczestnictwo uzależniona jest od terminu jej realizacji

Opłata konferencyjna obejmuje udział w obradach, materiały konferencyjne, poczęstunek w ramach przerw kawowych i lunchu

Opłata konferencyjna nie obejmuje zakwaterowania.
Szczegóły dotyczące noclegów znajdują się w zakładce 

Wysokość opłaty za uczestnictwo w konferencji

100,00 PLN


Prosimy o zatytułowanie przelewu: X Konferencja Adeptów Fizjologii (imię i nazwisko uczestnika)
Wpłaty należy dokonywać na poniższe dane: 

Fundacja Wspierania Inicjatyw Twórczych w Technice Pro Novum w Lublinie
ul. Chopina 10/10, 20-026 Lublin


Konto Banku PEKAO S.A.

67 1240 1503 1111 0010 7874 9198

Zakwaterowanie

Prosimy Państwa o indywidualną rezerwację miejsc noclegowych, wszystkie informacje dotyczące cen noclegu są umieszczone na stronach niżej wymienionych hoteli. Każdy zainteresowany noclegiem w Domach Studenckich zobligowany jest do indywidualnej rezerwacji miejsca noclegowego oraz płatności gotówką podczas zakwaterowania.

Akademik Cebion
ul. Langiewicza 6, tel. +48 81 441 14 81

Akademik Eskulap
ul. Langiewicza 12, tel. +48 81 441 14 86

Podwyższony standard, bardzo dobre wyposażenie: pokoje z łazienką i aneksem kuchennym

Dom Studencki Kronos
ul. Sowińskiego 17, tel. +48 81 537 56 61

Akademiki: Broadway i Manhattan
ul. Dobrzańskiego 33, Dobrzańskiego 35
tel. +48 81 461 07 32, +48 81 461 07 36

Pokoje w układzie segmentowanym (4 pokoje na 1 łazienkę i aneks kuchenny)

Hotel Logos 
ul. Akademicka 4, tel. +48 81 533 82 85 / 86

www.hotellogos.lublin.pl

Hotel Huzar 
ul. Spadochroniarzy 9, tel. +48 81 533 05 36

www.booking.com

Hotel Campanile 
ul. Lubomelska 14, tel. +48 22 307 23 37

www.campanile.com

Hotel Młyn
Al. Racławickie 23a, tel. +48 669 806 802

www.hotel-mlyn.lublin.pl

Hotel Wieniawski
ul. Sądowa 6, tel. +48 81 459 92 00

www.hotelwieniawski.pl

Hotel Na Rogatce
ul. Sielankowa 1, tel. +48 81 536 00 70

www.narogatce.pl

Regulamin X Konferencji Adeptów Fizjologii

Kliknij w ikonę dokumentu PDF

i wyświetl lub pobierz regulamin.

Sponsorzy X Konferencji Adeptów Fizjologii

s-elsevier
s-elektro-med
s-vet-agro
s-olympus
s-biomin
s-anima-lab
Chcesz zostać Sponsorem X Konferencji Adeptów Fizjologii?

Prosimy o przesłanie wiadomości / zgłoszenia na adres: kontakt@adepci-fizjologii.pl